Algemene voorwaarden

Inhoud

 

Artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door Pinkster Jeugd Vlaanderen vzw (hierna vermeld als ‘PJV’). Inschrijvingen zijn enkel online mogelijk na aanmaak van een persoonlijk account via www.pjv.be. De deelnemer zal voorafgaand aan de inschrijving kennis nemen van de algemene voorwaarden die door de deelnemer aanvaard moeten worden alvorens een effectieve inschrijving via het persoonlijk account op www.pjv.be mogelijk is. Ingevolge de online inschrijving heeft de deelnemer voorafgaand aan de inschrijving kennis genomen van de algemene voorwaarden en deze ook uitdrukkelijk aanvaard.

 

Informatieverplichtingen

 

Artikel 2

Om de inschrijving correct te laten verlopen is het noodzakelijk dat de deelnemer de nodige informatie correct verstrekt aan PJV. De deelnemer is verplicht om de correcte informatie te verstrekken bij het online inschrijven. PJV heeft het recht de vermelde tijdsbesteding aan te passen of te annuleren omwille van onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de weersverwachting of -situatie, logistieke moeilijkheden, overmacht, enz. en verbindt er zich toe om in de mate van het mogelijke een passend alternatief te voorzien. De deelnemer kan in dat geval geen terugbetaling of andere schadevergoeding claimen.

 

Prijs

 

Artikel 3

De prijs die vermeld staat op de inschrijfpagina op www.pjv.be is de vaste prijs voor dat jaar.

De prijzen omvatten voor de binnenlandse vakanties zonder overnachting (de zogenaamde dagkampen):

- begeleiding door PJV leiders.

- activiteitenpakket, inclusief sport-, spel- en knutselmaterialen.

- ongevallenverzekering.

 

De prijzen omvatten voor de binnenlandse kampen met overnachting:

- verblijf in standaardkamers of in tenten (outdoorkampen).

- dagvullend activiteitenpakket, inclusief begeleiding en materialen.

- volpension

- 24-urenbegeleiding door PJV-leiders

- ongevallenverzekering.

 

Volgende items zijn niet begrepen in de prijs:

- vervoer naar en van de kampplaats (of op-/afstapplaats). Deelnemers reizen op eigen initiatief en dragen zelf de kosten van het transport. PJV organiseert geen transport van deelnemers naar andere locaties dan de kampplaats. De leiding kan wel besluiten om deelnemers die met het openbaar vervoer komen, op te pikken aan het dichtst bijzijnde station.

- specifiek materiaal, zie paklijst.

- reisbijstandsverzekering (in geval van een buitenlandse reis)

- verzekering alle risico’s, diefstalverzekering.

 

Een prijsvermindering in de vorm van korting wordt enkel toegekend wanneer deze bij inschrijving met de juiste kortingscode aangevraagd wordt. PJV-leden hebben recht op €5 korting wanneer zij aangesloten zijn bij een lokale afdeling. Indien meerdere deelnemers bij hetzelfde kamp inschrijven, krijgt men automatisch een gezinskorting toegekend.

 

Aanvaarding inschrijving

 

Artikel 4

Iedere inschrijvingsaanvraag dient door PJV geaccepteerd te worden alvorens de inschrijving definitief is. Iedere weigering van een inschrijvingsaanvraag kan slechts gemotiveerd gebeuren. De inschrijver wordt op de hoogte gebracht van de motivering van de weigering. Redenen tot weigering zijn onder meer ernstige tekortkomingen in het gedrag van de aanvrager bij eerdere organisaties van PJV, het aankondigen van handelingen of gedragingen die de goede werking in het gedrang kunnen brengen, het fysiek of psychisch of op enige andere wijze ongeschikt zijn voor de organisatie waarvoor men zich wenst in te schrijven, enzovoort.

 

Annulering door de deelnemer voor aanvang van de activiteit

 

Artikel 5

Kosteloos annuleren kan tot maximaal een maand (31 dagen) voor de start van de activiteit en dient schriftelijk, via een e-mail naar secretariaat@pjv.be te gebeuren.

Nadien geldt volgende annuleringsprocedure met bijhorende kosten:

- meer dan 14 dagen voor aanvang van het kamp: 25% van het factuurbedrag.

- binnen 14 dagen voor aanvang van het kamp: 50% van het factuurbedrag

- binnen 7 dagen voor aanvang van het kamp: 75% van het factuurbedrag.

- de dag zelf annuleren of niet komen opdagen: 100% van het factuurbedrag.

Indien iemand van de wachtlijst je plek kan innemen, betaal je vanaf 01/04/2022 een administratieve kost van €15. Indien je plek niet ingenomen kan worden, gelden bovenstaande tarieven. 

 

Deze procedure geldt voor zowel betaalde als niet-betaalde facturen.

Een kosteloze annulering door ziekte kan enkel op vertoon van een medisch attest. 

Wanneer de deelnemer de vakantieplaats vroegtijdig verlaat, kan geen terugbetaling meer gebeuren. Ouders of verzorgers zorgen dat de deelnemer de locatie kan verlaten en op eigen initiatief en kosten naar huis kan.

 

Aanvaarding inschrijving

 

Artikel 6

PJV kan eveneens een einde stellen aan de overeenkomst in volgende gevallen:

- Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn of door overmacht.

 

Onder overmacht wordt o.a. verstaan: abnormale of onvoorziene weersomstandigheden, rampen of beslissingen die door de overheid worden opgelegd waardoor de vakantie niet kan doorgaan.

Indien PJV overgaat tot annulatie van de overeenkomst cfr. het bovenstaande, betaalt PJV aan de deelnemer alle bedragen die hij voor de activiteit heeft betaald volledig terug en dit zonder enige bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

Gevonden voorwerpen

 

Artikel 7

Gevonden voorwerpen worden nog drie maanden na afloop van de activiteit door PJV bewaard. Hierna worden deze voorwerpen niet langer te bewaard. PJV kan niet gehouden zijn tot betaling van een vergoeding van gevonden voorwerpen, noch in geval van verlies noch in geval van beschadiging. Verloren voorwerpen kunnen opgehaald worden in het PJV-kantoor in Londerzeel, na afspraak met een PJV-medewerker.

 

Privacy

 

Artikel 8

PJV neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Belgische Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens. Bij een bezoek aan onze website verzamelen wij mogelijk volgende persoonsgegevens: naam, voornaam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door PJV vzw, om deze enkel te gebruiken voor administratie of contactering. Zij worden nooit doorgegeven aan derden noch voor andere doeleinden dan deze hier vermeld. PJV vzw kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de gelegenheid te bieden uw deelname te weigeren. De bezoeker heeft het recht op inzage en verbetering na aanvraag. PJV vzw verzamelt ook mogelijk niet-persoonlijke gegevens over de bezoekers, zoals bijvoorbeeld welk besturingssysteem of internetbrowser deze gebruiken. Op onze website gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om uw voorkeuren en informatie te registreren zoals uw taalkeuze om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde keuze moet maken.

 

Rijksregisternummer

Vanaf 2022 zijn wij verplicht om ook het rijksregister te vragen in kader van de fiscale attesten. Je zal dit niet bij het inschrijven moeten opgeven, maar je kan het later invoegen bij je profiel. 

Type verwerking: verzamelen, verwerken en meedelen aan de FOD Financiën

Doel: de identificatie in het kader van de elektronische verzending aan de administratie (FOD Financiën) in het kader van de belastingvermindering voor kinderoppas

Wettelijke basis/rechtsgrond: wettelijke verplichting

Ontvanger: FOD Financiën

Bewaartermijn: zoals de andere gegevens op het attest (bv. namen), maximaal 10 jaar

Beveiligingsmaatregelen: geen speciale vereisten anders dan voor de andere gegevens

 

Aansprakelijkheid

 

Artikel 9

PJV vzw streeft ernaar dat de informatie op haar websites up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de bezoeker. PJV vzw geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan onze websites. PJV vzw is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

 

Links naar andere websites

 

Artikel 10

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat PJV vzw deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft PJV vzw enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. PJV vzw kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.